6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

CertBy Uluslararası Denetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (“CertBy ya da Kurum”) yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 • İlgili standartlar uyarınca yetkili kılındığımız belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek, geliştirmek, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirmeleri ile kamu ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, tabii olduğumuz ISO/IEC 17025 ve ISO/IEC 17065 akreditasyonları kapsamında işin ifası için yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Kurumumuz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,
 • Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Kurumumuzun İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • Çalışanlarımızın performans düzeyinin ve çalışan memnuniyetinin arttırılması, sağlık durumlarının işe uygunluk açısından kontrolü, ücretlerinin ödenmesi, şikâyetlerinin değerlendirilmesi, eğitim ve kariyer planlarının belirlenmesi veya iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • İş veya staj başvurunda bulunan adayların değerlendirilmesi, işe alım için internet üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi, işe alınanların işe başlatma işlemlerinin yapılması amacıyla,
 • Çalışanların kanuni izinlerinin düzenlenmesi, işten ayrılma işlemlerinin yapılması, işe devamlılıklarının tespiti amacıyla,
 • Güvenlik ve sair nedenlerle çalışma alanlarımızda, işyerleri ve ofislerimizde, binalarımızda, görüntülerini kaydetmek ve bu yerlere giriş yapan ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla,
 • Kurumlarımızı ziyaret edenler, kurumumuz tarafından düzenlenen eğitim, seminer ve diğer etkinlikler, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraflar ve videolar; kurumumuzun ve etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,
 • Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına ekleyerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler; kurumumuz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla,
 • Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
 • Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına,
 • TÜRKAK ve TSE gibi yaptığımız işin ifası için zorunlu olarak İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

III. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kurum ya da Kurum adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, tedarikçilerimizden gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen; sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülme, Kurumumuzun hukuki yükümlülükleri, haklarının kullanımı ve meşru menfaatleri kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması, İmha edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Kurumumuz bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan yukarıda beliritilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Hızlı ve etkili biçimde sonuçlandırılabilmesini teminen taleplerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu’nu doldurarak yapmanızı rica ederiz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

CertBy