ISO 15504 SPICE – MAN.3 : Proje Yönetimi

Standardın Kurumsal Yaşam Döngüsü Süreç Kategorisinde ve Yönetim Süreç Grubunda (MAN) bulunan MAN.3 Proje Yönetimi, yazılım projelerinde uyulması gereken proje yönetim adımlarını barındırmaktadır. Proje yönetim sürecinin amacı, bir proje için gerekli olan kaynakların, faaliyetlerin, işlevlerin, belirlenmesi, kurulması, izlenmesi ve koordinasyonunu sağlamak ve bunu yaparken de bir ürünü ve/veya hizmeti proje şartları ve kısıtlamaları kapsamında gerçekleştirmektir.

MAN.3 Proje yönetiminde temel olarak aşağıdaki en iyi uygulamaların adım adım yapılması ve uygulanması gerekmektedir.

 

MAN.3.BP1: Çalışmanın kapsamının tanımlanması. Projenin hedefleri, sınırları ve motivasyonu belirlenir ve proje altında yürütülecek çalışma tanımlanır.

MAN.3.BP2: Proje yaşam döngüsünün tanımlanması. Projenin kapsamına, bağlamına büyüklüğüne ve sınırlamalarına uygun stratejinin ve yaşam döngüsünün tanımlanması.

MAN.3.BP3: Proje fizibilitesinin değerlendirilmesi. Proje amaçlarını gerçekleştirmedeki fizibilite mevcut kaynaklar ve sınırlamalar ile değerlendirilir.

MAN.3.BP4: Proje nitelikler için tahminlerin belirlenmesi ve sürdürülmesi. Proje nitelikleri için temel yapıların tanımlanması ve idamesi sağlanır.

MAN.3.BP5: Proje faaliyetlerinin ve görevlerinin tanımlanması. Tanımlanmış proje yaşam döngüsüne göre proje faaliyetleri ve görevleri belirlenir ve bunlar arasındaki bağımlılıklar tanımlanır.

MAN.3.BP6: Deneyim, bilgi ve beceri ihtiyaçlarının tanımlanması. Projenin deneyim, bilgi ve beceri şartlarının tanımlanması ve bunları bireylerin ve takımların seçiminde kullanılması.

MAN.3.BP7: Proje programının tanımlanması. Kaynaklar, faaliyet türlerine göre paylaştırılır ve faaliyetlere ait performansın programı ve sırası belirlenir.

MAN.3.BP8: Proje arabirimlerinin belirlenmesi ve izlenmesi. Proje arabirimlerinin diğer projelerle, kurumsal birimlerle ve ilgili taraflarla olan arabirimleri belirlemek ve bu arabirimler üzerinde anlaşmak ve kabul edilen yükümlülükleri izlemek.

MAN.3.BP9: Sorumlulukların paylaşımı. Projeye katkıda bulunan grupları ve bireyleri belirlemek ve onların sorumluluklarını paylaştırmak ve ayrıca yükümlülüklerin tam olarak anlaşıldığı, kabul edildiği, desteklendiği ve yerine getirilebilir olduğunu temin etmek.

MAN.3.BP10: Proje planının tesis edilmesi. Proje ana planını ve diğer ilgili planları proje kapsamını, hedeflerini, kaynaklarını, altyapısını, arabirimlerini ve iletim mekanizmalarını kapsayacak şekilde tanımlamak ve sürdürmek.

MAN.3.BP11: Proje planının uygulanması. Planlanmış proje faaliyetlerini uygulamak, gelişmeleri kaydetmek ve ilgili tarafların mevcut durumlarını rapor etmek.

MAN.3.BP12: Proje niteliklerinin izlenmesi. Proje kapsamını, bütçesini, maliyetini, kaynaklarını ve diğer gerekli nitelikleri izlemek ve proje temelinden önemli sapmaları yazılı hale getirmek.

MAN.3.BP13: Projedeki gelişmelerin incelenmesi. Proje planına göre proje performansının durumu düzenli olarak incelenir ve rapor edilir.

MAN.3.BP14: Sapmaların düzeltilmesi. Proje hedefleri gerçekleşmediğinde sapmaların düzeltilmesi için gereken faaliyet başlatılır ve problemlerin yeniden tekerrür etmesi engellenir. Proje planları da buna göre yeniden güncellenir.

MAN.3.BP15: Proje kapanış incelemesinin gerçekleştirilmesi. Gelecek projelerin fizibilitelerinin çıkarılması ve geçmiş tahmin verilerinin güncellenmesi için bir tecrübe kaydının sunulması amacıyla proje performansının incelmesi gerçekleştirilir.

 

SPICE belgelendirme esnasında her bir projenin proje yönetiminin süreç adımlarının büyük bir kısmının karşılanması irdelenir. İlgili süreç niteliğinde başarım sağlamak için projelerin doğru seçilmesi ve ISO 15504 SPICE standart gereksinimlerine ait çıktıların doğru üretilmesi sağlanmalıdır.