İklim Değişikliğinin Yönetim Sistemlerine Entegrasyonu

İklim değişikliği, dünya genelinde ciddi ve yaygın etkilere neden olan bir fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim değişikliği, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonlarının artması ve bunun sonucunda ortaya çıkan küresel ısınma ile ilişkilidir. Bu süreç, insan faaliyetleriyle (örneğin, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma, endüstriyel aktiviteler) artan sera gazı emisyonlarıyla yakından ilişkilidir.

İklim değişikliği, son yıllarda giderek artan bir endişe kaynağı ve uluslararası toplumun çeşitli sektörlerinde önemli bir konu haline gelmiştir.

Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO) standartları, çeşitli endüstrilerde kalite, güvenlik, çevresel yönetim ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda yönetim sistemlerini standardize etmek için kullanılan araçlar olarak büyük öneme sahiptir.

İklim değişikliğiyle mücadelede, ISO standartları organizasyonlara rehberlik ederek çevresel etkileri azaltmalarına, enerji verimliliğini artırmalarına ve sürdürülebilir iş uygulamaları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu standartlar, işletmelerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine ve iklim değişikliğiyle ilgili riskleri azaltmalarına katkıda bulunabilmektedir.

İklim değişikliği, küresel bir tehdit olarak kabul edilir ve bu sorunla mücadele etmek için uluslararası iş birliği ve politika önlemleri gereklidir.

Bu sebeple Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikliği Deklarasyonu’nu” desteklemek amacıyla iklim değişikliğinin yönetim sistemlerine etkisini değerlendirerek aşağıdaki tüm standartlara bir dizi mevcut ilgili yeni maddeler eklenmiştir. Aşağıdaki yönetim sistemlerinde tüm revizyonlar yapılmalıdır.

  • ISO 9001:2015/Amd 1:2024
  • ISO 14001:2015/Amd 1:2024
  • ISO 45001:2018/Amd 1:2024
  • ISO 22000:2018/Amd 1:2024
  • ISO 50001:2018/Amd 1:2024
  • ISO 27001:2022/Amd 1:2024

Değişiklikler, tüm standartların aşağıdaki başlıklarını etkilemektedir.

 

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

Kuruluş, amacı ile ilgili olan ve ilgili yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşma yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları belirlemelidir.

Eklenen: Kuruluş, iklim değişikliğinin ilgili bir konu olup olmadığını belirlemelidir.

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Kuruluş şunları belirlemelidir:

* İlgili yönetim sistemi ile ilgili taraflar.

* Bu ilgili tarafların ilgili gereklilikleri.

* Bu gerekliliklerden hangilerinin ilgili yönetim sistemi aracılığıyla ele alınacağı.

Eklenen: İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereksinimleri olabilir.

 

Bu değişiklik kapsamında sertifikalı yönetim sistemi olan kuruluşlar; iklim değişikliğini dikkate aldığını göstermeli, standarttın madde 4’teki mevcut gerekliliklere ek olarak yukarıda standart maddelerine eklenen konuları tanımlamalı, risk değerlendirmesinde bu konuları dikkate almalı ve herhangi bir hedefe dahil edilip edilmeyeceğini değerlendirmelidir.

Bu değişikliklerin uygulanması sürecinde, yeni sertifika verilmesine ve sertifikalı yönetim sistemleri için başvuru kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmayacaktır.

Belgelendirme kuruluşlarından ise denetim süreçlerini iklim değişikliği konularına özel bir odaklanma içerecek şekilde uyarlamaları beklenmektedir. Denetçiler, kuruluşların güncellenen standartlara uygun olarak iklim değişikliği hedeflerini ve azaltma faaliyetlerini dahil etmelerini ve dikkate almalarını sağlayacaklardır.

Yapılması beklenen değişikliklerin amacı, İklim Değişikliği konularının kuruluş tarafından diğer tüm konulara ek olarak yönetim sisteminin etkinliği bağlamında dikkate alınmasını sağlamaktır. Her bir yönetim sistemi standardındaki bu ek ifadeler, bu önemli konunun göz ardı edilmemesini, yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanmasında tüm kuruluşlar tarafından dikkate alınmasını sağlamaktadır.